Hướng dẫn tính giá kệ pallet

 

Hướng dẫn các bước tự thiết kế giá kệ chứa pallet trong kho hàng (1)

[contact-form to=’contact@longquyen.info’][contact-field label=’A (mm) =’ type=’select’ required=’1′ options=’800 mm,900 mm,1000 mm,1100 mm,1200 mm’/][contact-field label=’B (mm) =’ type=’select’ required=’1′ options=’800 mm,900 mm,1000 mm,1100 mm,1200 mm’/][contact-field label=’C (mm) =’ type=’text’ required=’1’/]

Hướng dẫn các bước tự thiết kế giá kệ chứa pallet trong kho hàng (2)

[contact-field label=’N (số pallet / tầng beam) =’ type=’checkbox-multiple’ required=’1′ options=’1 pallet,2 pallet,3 pallet’/][contact-field label=’L = (NxA)+300′ type=’select’ required=’1′ options=’1000 mm,1100 mm,1200 mm,1300 mm,1400 mm,1900 mm,2100 mm,2300 mm,2500 mm,2700 mm,2800 mm,3100 mm,3400 mm,3700 mm,4000 mm’/]

Hướng dẫn các bước tự thiết kế giá kệ chứa pallet trong kho hàng (5)

[contact-field label=’W (kg) =’ type=’select’ required=’1′ options=’100 kg,200 kg,300 kg,400 kg,600 kg,800 kg,1000 kg,1200 kg,1400 kg,1600 kg,1800 kg,2000 kg,2200 kg,2400 kg,2600 kg’/][contact-field label=’S1′ type=’checkbox-multiple’ required=’1′ options=’40’/][contact-field label=’S2′ type=’checkbox-multiple’ required=’1′ options=’90,110,130’/]

Hướng dẫn các bước tự thiết kế giá kệ chứa pallet trong kho hàng (7)

[contact-field label=’T (số tầng beam) =’ type=’select’ required=’1′ options=’1 tầng,2 tầng,3 tầng,4 tầng,5 tầng,6 tầng,7 tầng,8 tầng,9 tầng’/][contact-field label=’h3 (mm) =’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’h2 (mm) =’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Hc=h1+T*(S1+C+200)-200′ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’H=Hc-h3′ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’D=B-100′ type=’select’ required=’1′ options=’600 mm,700 mm,800 mm,900 mm,1000 mm,1100 mm’/]

Hướng dẫn các bước tự thiết kế giá kệ chứa pallet trong kho hàng (11)

Hướng dẫn các bước tự thiết kế giá kệ chứa pallet trong kho hàng (9)

[contact-field label=’D1 (số dãy đơn)’ type=’text’/][contact-field label=’D2 (số dãy đôi)’ type=’text’/][contact-field label=’Kd (số kệ độc lập)’ type=’text’/][contact-field label=’Kn (số kệ nối tiếp trong mỗi dãy kệ)’ type=’text’/][contact-field label=’Knt = (1*D1+2*D2)*Kn’ type=’text’/][contact-field label=’x1 (mm)’ type=’text’/][contact-field label=’x2 (mm)’ type=’text’/][contact-field label=’X=x1+(L+180)+Kn*(L+90)+x2′ type=’text’/]

Hướng dẫn các bước tự thiết kế giá kệ chứa pallet trong kho hàng (10)

[contact-field label=’y1 (mm)’ type=’text’/][contact-field label=’y2 (mm)’ type=’text’/][contact-field label=’y3 (mm)’ type=’text’/][contact-field label=’y4 (mm)’ type=’text’/][contact-field label=’Y=y1*(D2+1)+D2*(y2+2D)+D*D1+y3+y4′ type=’text’/][contact-field label=’Ht (chiều cao nâng tối đa của xe nâng)’ type=’text’/]

Hướng dẫn các bước tự thiết kế giá kệ chứa pallet trong kho hàng (12)

Hướng dẫn các bước tự thiết kế giá kệ chứa pallet trong kho hàng (13)

[contact-field label=’Tên của bạn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email của bạn’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Số điện thoại di động’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Tin nhắn’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Visits: 117