Lối đi

Lối đi – Aisle
Lối đi là khoảng trống trên mặt bằng cách nhau bởi các hàng hoặc cột của các giá đỡ pallet, lối đi là một phần của không gian nhà kho được sử dụng cho người đi bộ và xe nâng lưu thông cũng như máy móc di chuyển. Kích thước và chiều rộng của các lối đi phụ thuộc vào thiết kế dòng chảy lưu chuyển trong nhà kho được ghi trong thiết kế kỹ thuật.